Komission 53. kokous Lappeenrannassa ja Viipurissa

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 53. vuosikokous pidettiin 24 -26. elokuuta 2015 Lappeenrannassa ja Viipurissa.

Kokouksessa tehtiin johtopäätökset kuluneen vuoden yhteistyöstä. Venäläiset ja suomalaiset asiantuntijat esittelivät näytteenoton tuloksia sekä rajavesistöjen vedenlaadun parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia. Komissio hyväksyi yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen vedenlaadun seuranta-ohjelman sekä Komission ja sen työryhmien toimintasuunnitelmat vuosille 2015–2016.

Komissio totesi jäteveDSC07581(1)sikuormituksen vakiintuneen ja sen seurauksena haitallisen aineiden määrän rajavesistöissä vähentyneen. Lisäksi korostettiin analyysitulosten vertailukelpoisuuden olevan korkealla tasolla. Osapuolet totesivat, että rajavesistöjen vedenlaatu on pysynyt ennallaan.

Suomen osapuoli esitteli Rakkolanjoen vedenlaadun parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Joulukuussa 2014 on haettu lupaa Lappeenrannan kaupungin uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Hyväristönmäelle. Tässä vaihtoehdossa purkupaikkana tulee olemaan Rakkolanjoki. Komissio antoi sen alaisuudessa toimivalle vesiensuojelutyöryhmälle tehtäväksi seurata lupaprosessin etenemistä ja jatkaa keskustelua ottaen huomioon Suomen ja Venäjän intressit.

Kokouksessa tarkasteltiin Vuoksen vesistöalueella tehtyjen toimenpiteiden tuloksia. Vuoksen syväpuomin purku edistyy suunnitelmien mukaan ja se toteutetaan syksyllä 2015. Juoksutukset Saimaasta Vuokseen toteutettiin elokuun 2014 ja elokuun 2015 välisenä aikana täysin juoksutussäännön edellyttämällä tavalla.

KDSC07418(1)omissio hyväksyi tehdyn yhteisen suomalais-venäläisen riskienhallintaohjelman valmistelutyön epäsuotuisten hydrologisten olosuhteiden varalta Vuoksen vesistöalueelle. Kokonaiskäytön työryhmälle annettiin tehtäväksi jatkaa työtä keskinäisen tiedonvaihdon kehittämiseksi kansallisia tulvavaroitus-järjestelmiä käyttäen.

Erillisenä asiakohtana tarkasteltiin rajavaltuutettujen toimintaa Komission työn tukemiseksi istuntojen välisenä aikana.

Osapuolten kala-asiantuntijat esittelivät rajavesistöjen kalakantojen tilan parantamiseksi ja niiden tehokkaaksi hyödyntämiseksi tehtyjen tutkimusten tuloksia ja kalataloudellisia toimenpiteitä. Osapuolet sopivat, että yhteistyötä suunnataan olosuhteiden luomiseen kalan kulun mahdollistamiseksi sekä kalakannalle ja kalastukselle aiheutuvien vahingollisten muutosten estämiseen ja poistamiseen.

Komission työskentely sujui rakentavassa yhteistyön ilmapiirissä.

26.8.2015 osapuolten puheenjohtajat allekirjoittivat Komission 53. vuosikokouksen pöytäkirjan juhlallisesti Viipurissa. Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 54. vuosikokous pidetään syyskuussa 2016 Venäjän federaation alueella.