Komission 54. kokous Pietarissa

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 54. vuosikokous pidettiin 3.–6. huhtikuuta 2017 Pietarissa.

Venäjän valtuuskuntaa johti Venäjän federaation vesiviraston varapääjohtaja ja komission Venäjän puolen puheenjohtaja T.V. Bokova. Venäjän puolen valtuuskunnassa oli mukana Venäjän vesiviraston, ulkoministeriön, energiaministeriön, rajavartiolaitoksen, hydrometeorologian laitoksen, ekologia-, teknologia- ja ydinvalvontaviraston, kalastusviraston, TGC-1-voimayhtiön ja Leningradin alueen hallinnon edustajia.DSC07139 GÇô Kopio GÇô Kopio

Suomen valtuuskuntaa johti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja Suomen puolen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio. Suomen puolen valtuuskunnassa oli mukana Suomen ulkoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, rajavartiolaitoksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen edustajia.

Kokouksessa tehtiin yhteenveto kuluneen vuoden yhteistyöstä. Venäläiset ja suomalaiset asiantuntijat esittelivät rajavesistöjen veden laatua vuonna 2015 koskevia raportteja sekä veden laadun parantamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tutkimuksia.

Komissio totesi, että rajavesistöjen veden laatu oli vuonna 2015 tasaista ja jätevesikuormitus väheni jatkuvasti, minkä seurauksena myös haitallisten aineiden määrä rajavesistöissä vähentyi.

Komissio merkitsi tiedoksi, että Suomen osapuoli suunnittelee Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamista Rakkolanjoen veden laadun parantamiseksi.

Komissio totesi, että Vuoksen syväpuomin poistoa koskeva toimenpidesuunnitelma on toteutettu kokonaan syksyllä 2015 ja antoi tehtäväksi jatkaa Vuoksen rantojen seurantaohjelmaa.

Osapuolet antoivat myönteisen arvion Suomen ja Venäjän rajavaltuutettujen toiminnasta Komission työn tukemiseksi ja totesivat, että vuoden 2015 aikana rajavesistöissä sijaitsevia voimalaitoksia on käytetty valtiosopimuksen mukaisesti, korvaussähkön toimitukset on suoritettu osapuolten sopimalla tavalla ja juoksutukset toteutettiin Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön edellyttämällä tavalla.

Komission kokouksessa vallitsi rakentava yhteistyön, ystävyyden ja yhteisymmärryksen ilmapiiri. Osapuolet tekivät yhteisesti hyväksytyt päätökset kaikista vuosikokouksen asialistan kohdista.

Komission puheenjohtajat allekirjoittivat juhlallisesti vuosikokouksen pöytäkirjan Pietarissa 6. huhtikuuta 2017.DSC_1554-2

Komission 55. vuosikokous on tarkoitus pitää lokakuussa 2017 Suomessa.