KOMISSION 55. KOKOUS KOTKASSA

Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 55. vuosikokous ja juhlaistunto pidettiin 19.– 20.10.2017 Kotkassa, Suomessa.

Juhlaistunnon kunniaksi Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri S. J. Donskoi allekirjoittivat yhteisen tervehdyksen, jossa Suomen ja Venäjän välinen rajavesistöyhteistyö mainitaan hyvänä esimerkkinä Suomen ja Venäjän välisestä pitkäaikaisesta ja tehokkaasta kansainvälisestä ympäristönsuojelun yhteistyöstä. Ministereiden tervehdykset julkaistiin kokouksen aikana myös komission internet-sivustolla. Lisäksi kokouksen puheenjohtajat totesivat, että juhlaistunto pidettiin Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna. Myös Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista on ollut voimassa 25 vuotta.

Juhlaistunnon kunniaksi Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri S. J. Donskoi myös palkitsi kunniakirjoin suomalaisia asiantuntijoita, jotka ovat antaneet erityisen panoksen Venäjän ja Suomen väliseen ympäristönsuojeluyhteistyöhön.

Suomen valtuuskuntaa johti maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö ja komission Suomen puolen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio. Suomen puolen valtuuskunnassa oli lisäksi mukana Suomen maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, rajavartiolaitoksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Fortumin edustajat.

Venäjän valtuuskuntaa kokouksessa johti Venäjän federaation vesiviraston varapääjohtaja ja komission Venäjän puolen puheenjohtaja T.V. Bokova. Lisäksi Venäjän puolen valtuuskunnassa oli mukana Venäjän vesiviraston, hydrometeorologian laitoksen, ekologia-, teknologia- ja ydinvalvontaviraston, kalastusviraston, TGK-1-voimayhtiön ja Leningradin alueen hallinnon edustajia.

Kokouksessa tehtiin johtopäätökset yhteistyöstä vuosikokousten välisenä aikana. Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat esittelivät rajavesistöissä vuonna 2016 suoritettujen vedenlaadun tutkimusten tulokset sekä suoritetut vesiensuojelutoimenpiteet. Komissio totesi, että vedenlaatu rajavesistöissä on säilynyt ennallaan ja päätti jatkaa vedenlaadun tutkimuksia rajavesistöissä sekä toimenpiteitä laadun parantamiseksi. Lisäksi komissio antoi vesiensuojeluntyöryhmälle tehtäväksi edelleen seurata Rakkolanjoen vedenlaatua ottaen huomioon toteutetut ja suunnitteilla olevat hajakuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja jatkaa keskustelua asiasta ottaen huomioon Suomen ja Venäjän intressit.

Vuoksen rantojen tilan komissio totesi olevan hyvä sekä Suomen, että Venäjän puolella ja antoi tehtäväksi jatkaa Vuoksen rantojen säännöllistä seurantaa ohjelman mukaisesti. Osapuolten rajavaltuutetuille komissio suosittelee, että valtuutetut myötävaikuttavat toimivaltansa mukaisesti kalojen vaellusesteiden kartoittamiseen ja poistamiseen rajavesistöistä mm. Kaakkois-Suomen ja Viipurin alueilla. Komissio totesi pitävänsä arvossa rajavaltuutettujen toimintaa komission työn tukemiseksi.

Vuosikokousten välisenä aikana rajavesistöissä sijaitsevia voimalaitoksia on käytetty valtiosopimuksen mukaisesti, korvaussähkön toimitukset on suoritettu osapuolten sopimalla tavalla ja juoksutukset on toteutettu Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisesti. Komissio merkitsi tiedoksi osapuolten yhteisen ilmoituksen Saimaan ja Vuoksen poikkeusjuoksutuksista 30.7.2012–4.10.2015 aiheutuneista energiamenetyksistä tehdyistä lopullisista laskelmista ja että Suomen osapuoli hyväksyy Venäjän osapuolelle aiheutuneen taloudellisen menetyksen loppusaldon.

Lisäksi komissio vahvisti Vuoksen epäsuotuisten hydrologisten olosuhteiden varalta valmistellut riskienhallintatoimenpiteet vuoteen 2021 asti.

Kalojen vapaan kulun mahdollistamiseksi komissio antoi vesivarojen kokonaiskäytön työryhmälle tehtäväksi jatkaa selvitystyötä lohensukuisten kalojen vaellusesteistä sekä täydentää olemassa olevaa luetteloa uudella tiedolla myös suunnitteilla olevista vesirakennushankkeista.

Lisäksi Suomen osapuoli kiirehtii kalatalousasioiden hoidosta laadittavan yhteisymmärryspöytäkirjan valmistelua ja totesi, että kalatalouskysymysten kokonaisvaltaisen ratkaisemisen tueksi olisi tärkeää perustaa erillinen yhteistyöelin. Venäjän kalastusviraston täysivaltainen edustaja vahvisti kalastusviraston olevan valmis osallistumaan tähän työhön.

Komission kokous sujui ystävyyden ja yhteisymmärryksen ilmapiirissä ja loi siten hyvät edellytykset jatkaa Suomen tasavallan ja Venäjän Federaation välistä rajavesistöjen järkiperäisen käytön ja suojelun yhteistyötä. Osapuolet tekivät yhteisesti hyväksytyt päätökset kaikista vuosikokouksen asialistan kohdista.

Komission puheenjohtajat allekirjoittivat 55. juhlaistunnon pöytäkirjan Kotkassa 20. lokakuuta 2017.

Komission 56. vuosikokous on tarkoitus pitää kesällä 2018 Venäjällä.