Komissio

Kokonaiskäytön työryhmä

Vesivarojen kokonaiskäytön työryhmä käsittelee asioita ja hankkeita, jotka vaikuttavat vesivarojen määrään ja käyttöön rajavesistöissä. Työssä pyritään arvioimaan hankkeiden kokonaisvaikutuksia molempien maiden kannalta. Vesivarojen määrää ja niiden ennustamista koskevien tietojen vaihto on myös tärkeää. Pääosa asioista on liittynyt rajavesistöjen juoksutuksiin, säännöstelyyn, tulvien ja veden vähyyden torjuntaan sekä vesivoiman tuottamiseen. Myös kalatalousasiat kuuluvat työryhmässä käsiteltäviin asioihin. Rajavesistösopimus edellyttää, että rajavesistöissä kalakannat ja kalastus tulevat turvatuiksi pitämällä kalan kulkutiet avoinna tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Komission haasteena on edelleen arvokalakantojen vaelluksen ja lisääntymisen turvaaminen rajavesistöissä sekä kalastuksen säätelyn ja valvonnan kehittäminen niin, että kalastusta harjoitetaan kestävällä tavalla.

Toiminta

Työryhmän työsuunnitelma seuraavalle vuodelle sekä työryhmän piirissä toimivien kalatalousasiantuntijoiden työsuunnitelma vahvistetaan komission vuosikokouksessa. Viime vuosina työryhmän työsuunnitelmissa ovat painottuneet yhteisesti toteutettavat hankkeet. Kokonaiskäytön työryhmässä on mm. valmistunut yhteinen hydrologinen seurantaohjelma ja riskienhallinnan toimenpideohjelma tulva- ja kuivuuskausien varalle.

Tiedonvaihto vesitilanteesta sekä yhteiset havainnointikäynnit maastossa ovat olleet tärkeitä yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. Lisäksi kahden energiayhtiön, venäläisen OAO TGK-1:n ja suomalaisen Fortumin, yhteistyö komission piirissä on osaltaan edesauttanut löytämään tasapuolisia ratkaisuja monissa rajavesistöjen energia- ja käyttökysymyksissä. Juoksutusten toteuttamisessa on pystytty ottamaan huomioon myös erittäin uhanalaisen saimaannorpan pesintä.

Komission työohjelman mukaisesti lähivuosina seurataan yhteisen hydrologisen riskienhallinnan toimenpideohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä jatketaan Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toteuttamista koskevan yhteistoimintamenettelyn kehittämistä.

Kalatalouden ja kalan kulun edistämiseksi on meneillään useita tutkimushankkeita.

Työryhmän kokous pidetään yleensä keväällä. Uusien asioiden esiin tullessa voivat osapuolet toimittaa niitä koskevaa tietoa toiselle osapuolelle lausuntoa, kommentteja tai valmistelua varten myös kokousten välillä. Tarvittaessa pidetään asiantuntijoiden tapaamisia tai järjestetään maastokäyntejä.

Keskeiset asiat

Viime vuosina työryhmässä on käsitelty vuosittain seuraavia asioita:

  • Imatran ja Svetogorskin voimalaitosten välisen Vuoksen jokiosan vedenkorkeuksien toteutuminen;
  • Saimaan vedenkorkeuden ja Vuoksen juoksutusten toteutuminen, Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön toimeenpano sekä yhteistoimintamenettelyn kehittäminen;
  • Hiitolanjoen, Jänisjoen ja Inarin säännöstelyjen toteutuminen;
  • Yhteisen hydrologisen riskienhallinnan toimenpideohjelman toteuttamisen seuranta;
  • Kalatalouden hankkeet ja tutkimukset.

Kalatalouden asiantuntijatyö

Vesitilanne ja ennusteet (ymparisto.fi)