Komissio

Tehtävät

Valtiosopimuksen mukainen yhteistyöelin on Yhteinen suomalais-venäläinen rajavesistöjen käyttökomissio (jäljempänä komissio). Se käsittelee rajavesistösopimuksessa tarkoitettuja asioita kuten rajavesistöjen käyttöä,  muuttamista ja suojelua sekä kalataloutta. Lisäksi komissio valvoo rajavesistösopimuksen noudattamista ja tarkkailee vesien tilaa rajavesistöissä.

Komissio voi saada ratkaistavakseen tai lausunnon antamista varten asian sekä Venäjän että Suomen hallituksilta. Kummankin sopijavaltion viranomaisten on annettava komissiolle sen tarvitsemat tiedot ja selvitykset sekä muutoinkin tarvittaessa avustettava komissiota. Komission yksimielisesti tekemä päätös sitoo kumpaakin valtiota. Ratkaisuissa otetaan huomioon kummankin valtion voimassa oleva lainsäädäntö. Käytännössä komissio työryhmineen toimii ennen kaikkea hallitusten välisenä yhteistyöelimenä ja vuoropuhelun kanavana rajavesistöihin liittyvissä kysymyksissä. Komissiossa on kummankin sopijavaltion puolelta kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi komissiolla on tarvittavat asiantuntijat, sihteerit sekä tulkkeja. Komission vuosikokouksessa on vuorovuosin puheenjohtajana kummankin sopijapuolen nimittämä komission jäsen.

Komission käytännöllinen työ ja asioiden valmistelu tapahtuu asiantuntijatyöryhmissä. Komissiolla on seuraavat

Työryhmät

1. vesivarojen kokonaiskäytön työryhmä
2. vesiensuojelutyöryhmä

Kalatalouden asiantuntijat työskentelevät kokonaiskäytön alatyöryhmänä.
Rajavaltuutettujen ryhmä muodostuu komission Suomen ja Venäjän osapuolen rajavaltuutetuista

Työryhmät pitävät vuosittain kokouksensa. Työryhmien raportit käsitellään ja hyväksytään komission vuosikokouksessa. Vuosikokoukseen osallistuvat komission jäsenet ja asiantuntijat.

Komission vuosikokouksessa voidaan käsitellä myös muita rajavesistöjä koskevia yhteisiä asioita.